รู้จักมูลนิธิ

มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ New Life’s Dawn Foundation

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

๑. เป็นศูนย์กลางรับเยาวชนและผู้ปกครองที่ก้าวพลาด และเยาวชนทั่วไป จากหน่วยงาน กํากับดูแลของภาครัฐ เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานศึกษา เป็นต้น และภาคเอกชน มาเป็นสมาชิก “บ้านศีลธรรม” (Ethic House) เพื่อเข้ากระบวนการ พัฒนาฝึกอบรมให้เป็นบุคคลที่รักตนเองและผู้อื่น ตระหนักรู้คุณค่าความสําคัญของตนเอง ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ

๒. เป็นศูนย์กลางการผลิตและสร้างเยาวชนแกนนําที่มีคุณภาพ มาเป็นแกนนําต่อต้าน อบายมุขทุกรูปแบบ (Say No to all vices against youth club)

๓. ช่วยเหลือเยาวชนที่ก้าวพลาด ในด้านปัจจัยพื้นฐานการดําเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ

๔. เป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือของเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในการให้ความรู้ ความรัก แนวทาง โอกาส และทางเลือกแก่เยาวชนที่ก้าวพลาด เพื่อสร้างเยาวชนคนดีคืนสู่ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเทศชาติ

๕. เป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับเยาวชนที่ก้าวพลาด ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาตามโครงการ ของมูลนิธิฯ ให้แก่องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๖. ส่งเสริมการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทุกรูปแบบ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ในสาขาอาชีพที่ เยาวชนถนัด พร้อมทั้งให้ชุดแนวคิดในการดํารงชีวิต ด้วยการเป็นเจ้าของกิจการ ด้านสันทนาการ แฟชั่น อาหาร กราฟฟิกส์ดีไซน์ ศิลปะ การกีฬา หรืออื่น ๆ ตามความถนัด

๗. ร่วมมือกับคณะสงฆ์ พระภิกษุ ทั้งธรรมยุติและมหานิกาย รวมถึงบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิ

๘. ทํานุบํารุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยประการต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ส่งเสริมและ เผยแพร่วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ทําการบําเพ็ญทานต่าง ๆ ดําเนินการเพื่อการกุศล การสังคม สงเคราะห์ การศึกษา การสาธารณประโยชน์ การบรรเทาสาธารณภัย และให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน

๙. ดําเนินงานด้านสื่อมวลชนทุกประเภท ทุกรูปแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์อินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อให้การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและเผยแพร่รายการ ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

๑๐. ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ทั้งนี้ ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด และไม่ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการพนันการหาผลกําไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทําให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

คณะกรรมการมูลนิธิ

รู้จักมูลนิธฺิ1 – 5

นางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์

ประธานมูลนิธิ
รู้จักมูลนิธฺิ1 – 1

นางอรทัย มูลคํา

รองประธานมูลนิธิ
รู้จักมูลนิธฺิ1

นายอํานาจ จารุมณีโรจน์

กรรมการและเลขานุการ
รู้จักมูลนิธฺิ1 – 6

นางสาวรัชนีย์ ตั้งจรูญวาณิชย์

กรรมการและเหรัญญิก
รู้จักมูลนิธฺิ1 – 3

นางสาวศิริพร ฉัตร์ธงชัย

กรรมการและรองเลขานุการ
รู้จักมูลนิธฺิ1 – 4

นายเชือก โชติช่วย

กรรมการ
รู้จักมูลนิธฺิ1 – 2

นายจิรศักดิ์ ขําหรุ่น

กรรมการ
เครื่องหมายมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่
ประกอบด้วย ภาพสัญลักษณ์แทนเยาวชนเพศหญิงและเพศชาย เป็นรูปวงกลมเล็กสองวงอยู่บนดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวสีชมพูและสีฟ้าตามลำดับเกาะเกี่ยวกัน มีดวงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณส่องแสงเงินแสงทองอยู่เบื้องบน มีชื่อมูลนิธิเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษสีทองอยู่ใต้ภาพ
ความหมาย
คือ เยาวชนทั้งหญิงและชาย กำลังไขว่คว้าหาแสงแห่งพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งและหลักชัยในการดำเนินชีวิต โดยมีมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่เป็นผู้ดูแลรักษา
demo-attachment-1184-client-3@2x
demo-attachment-1185-client-4@2x
demo-attachment-1186-client-5@2x
demo-attachment-1187-client-7@2x
demo-attachment-1188-client-9@2x
demo-attachment-1189-client-1@2x
demo-attachment-444-senior-man-with-box-of-vegetables-on-farm-PHMQ8WB@2x-1

Bevis Smith

Co Funder
I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete
mistaken idea of denouncing pleasure
demo-attachment-444-senior-man-with-box-of-vegetables-on-farm-PHMQ8WB@2x-1

Bevis Smith

Co Funder
I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete
mistaken idea of denouncing pleasure
demo-attachment-445-happy-redhead-young-lady-student-reading-book-M5Z7RVC@2x-1

Sara Smith

Co Funder
I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete
mistaken idea of denouncing pleasure