วิทยากรอาสาเเนะเเนว

P' YOk
FACULTY OF DECORATION
ณัฐริกา จงสวัสดิ์ (หยก)
การศึกษา
มัธยมศึกษา : โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ปริญาตรี : คณะมัณฑลศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ เกียรตินิยมอันดับ 1
ปัจจุบัน
ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
P' JANNY
FACULTY OF ENGINEERING
บุณยรัตน์ วนาโรจน์ (แจนนี่)
การศึกษา
มัธยมศึกษา : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ปริญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเครื่องกลและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The University of New South (UNSW), Sydney Australia
ปริญญาโท : Master of Commerce, Finance (UNSW)
ปัจจุบันทำงาน
Project manager, True Corporation Group
P' Dr. DOL
FACULTY OF MEDICINE
นพ.ธณดล เศียรอินทร์ (หมอดล)
การศึกษา
มัธยมศึกษา : โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ตรัง
ปริญญาตรี : คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ง
แพทย์เฉพาะทาง : สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่
ปัจจุบัน
อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
P' SAI
FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY
ธรชญาน์ คุณานันทกิจ (ทราย)
การศึกษา
มัธยมศึกษา : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ปริญาตรี : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การทำงาน
IT AUDIT AT PWC
P' CHEER
FACULTY OF ARCHITECTURE
ขยันตี วงสาคร (เชียร์ๆ)
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย : St’Hilda callage school Donedin, New Zealand
ปริญญาตรี : King Mognkut University Technology of Thonburi (School of architecture & design)
ปัจจุบัน
Makeup artist & Graphic designer freelance
P' AMY
FACULTY OF MEDICINE
โชติสา วนาโรจน์ (เอมมี่)
การศึกษา
มัธยมศึกษา : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ปริญาตรี : Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS), Zhejiang University School of Medicine
ปัจจุบัน
Fifth-year medical student, The Second Affiliated Hospital Zhejiang University School of Medicine
Shopping Basket

บริจาคสนับสนุนมูลนิธิ ได้ที่ : ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 984-2-15617-6
ชื่อบัญชี มูลนิธิ รุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่