สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

๑. หลักการและเหตุผล

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ ปฐมเทศนา หรือพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงประทานให้แก่ พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ จนบังเกิดประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรม เป็นพระอริยสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ดังนั้น บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จึงถือว่าเป็นพระธรรมเทศนาอันเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งปวง ขับกงล้อแห่งธรรม ให้เคลื่อนรุดหน้าไป เพื่อรื้อขนสัตว์ทั้งหลาย ให้ข้ามพ้นห้วงวัฏสงสาร ไปสู่ดินแดนอันเกษม คือ มหาอมตนฤพาน หากบุคคลใดได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ก็จะเป็นเหตุปัจจัย ส่งผลให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ และสืบเนื่องในวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเชิญชวนสถานศึกษา ได้ร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๒.๒ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมศีลธรรม และฟื้นฟูคำสอนอันเป็นแม่บทในพระพุทธศาสนา รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม กลับคืนสู่สถานศึกษา ตลอดทั้งชุมชนและสังคมไทย

๒.๓ เพื่อส่งเสริมเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดบุญกุศล อีกทั้งเป็นต้นแบบด้านศีลธรรมที่มี “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” และสามารถนำไปปฏิบัติทำเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้

๓. กลุ่มเป้าหมาย

สถานศึกษาที่มีความสนใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ในรัชการที่ ๙ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทุกวัน

Shopping Basket

บริจาคสนับสนุนมูลนิธิ ได้ที่ : ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 984-2-15617-6
ชื่อบัญชี มูลนิธิ รุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่