เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย
Preparing for University Project (Pre-U Project)

  1. หลักการและเหตุผล

ทุกชีวิตล้วนต้องการประสบความสำเร็จ แต่การที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น อาชีพ ทักษะชีวิต และทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ซึ่งช่วงเวลาที่สำคัญในการเลือกเส้นทางชีวิตสำหรับนักเรียนสายสามัญ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอยู่ในระหว่างการเลือกอาชีพ เพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ว่าคณะใด มหาวิทยาลัยใด เหมาะสมกับตนเองที่สุด ประกอบกับการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการใช้ชีวิตในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก หากนักเรียนได้รับคำแนะนำที่ดีก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย ก็จะทำให้นักเรียนมีความพร้อม สามารถปรับตัว ใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต

มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และต้องการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนสายสามัญ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต จึงได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย” หรือ Preparing for University Project (Pre-U Project) ขึ้น โดยได้เชิญวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมาให้ความรู้ ทักษะชีวิต และทัศนคติที่ดีแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม และได้เชิญพี่บัณฑิต นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาให้คำแนะนำ แนะแนว การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ และป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

Shopping Basket

บริจาคสนับสนุนมูลนิธิ ได้ที่ : ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 984-2-15617-6
ชื่อบัญชี มูลนิธิ รุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่