โครงการของมูลนิธิ

โครงการของมูลนิธิ เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ด้วยมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย” (Preparing for University Project : Pre-U Project) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้เชิญวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ พี่บัณฑิต นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้ความรู้ เทคนิคการเรียน วิธีการเลือกอาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต ทัศนคติ ตลอดจนแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) และเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อม สามารถปรับตัวใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุขในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โครงการฯ จึงได้จัดตารางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๙ ครั้ง ๆ ละ ๑ - ๒ ชั่วโมง ใน ๓ หลักสูตร คือ ๑. เตรียมพร้อมสอบได้คะแนนดี ๒. เตรียมพร้อมอาชีพและศักยภาพ ๓. เตรียมพร้อมทักษะชีวิต โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทาง Google Form และ Facebook โครงการฯ www.facebook.com/PreUProject

สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. ลิงก์สมัคร สำหรับนักเรียน http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

2. ลิงก์กลุ่ม Facebook สำหรับนักเรียน www.facebook.com/groups/preuniversityproject 

สำหรับคุณครูผู้ประสานโครงการ

  1. ลิงก์สมัครสำหรับครูผู้ประสานงาน http://bit.ly/PreUProjectforKru และ QR Code เพื่อสมัคร

2. ลิงก์กลุ่ม facebook สำหรับครู www.facebook.com/groups/krupreuniversityproject

,,
Lesser replenish bearing they’re him cattle kind dominion. You which fill place. Land she’d subdue divided gathering blessed seasons it. Without, wherein days.
MAHFUZ RIAD
Ceo and Funder