Artboard – 5

มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จัดการประกวดแข่งขันสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร