วิทยากรและหลักสูตร_๒๑๐๒๑๔_0

เทคนิคการจำแบบไม่ต้องจำ

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการจำ แบบไม่ต้องจำ

เนื้อหาการอบรม

 • 7 เทคนิคจำแบบไม่ต้องจำ
 • เทคนิคออกกำลังกายสมอง
 • เทคนิคเพิ่มเมโมรีสมอง

วันเวลาการอบรม วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร อัชฌา หลิ่วเจริญ (อ.ปุ๊กกี้)

ประวัติวิทยากร

 • ประธานหลักสูตร “ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนและออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล” ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ย 4.00)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • Certificate in Enneagram Coaching (NLP LIFE MASTERY Madanes)
 • Certificate of Completion “Master Facilitator Program”, Blair Singer Training Academy (USA)
 • Certified facilitator of “The Passion Test, Enlightened Alliances Training (USA)
 • Certified of “Train the Trainer for professionals”, Points of You Thailand

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

152870302_364156088085495_4697799112585948328_o

สูตรสำเร็จในการเรียนเเละการสอบ

ชื่อหลักสูตร สูตรสำเร็จในการเรียนและการสอบ

เนื้อหาการอบรม

 • รูปแบบการเรียนรู้แบบ VAK style
 • เทคนิคการสรุปด้วย Mind Map
 • ทบทวนด้วยหลัก 10-24-7
 • ปรับคลื่นสมองให้พร้อมเรียนรู้ด้วยสมาธิ

วันเวลาการอบรม วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร อัชฌา หลิ่วเจริญ (อ.ปุ๊กกี้)

ประวัติวิทยากร

 • ประธานหลักสูตร “ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนและออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล” ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ย 4.00)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • Certificate in Enneagram Coaching (NLP LIFE MASTERY Madanes)
 • Certificate of Completion “Master Facilitator Program”, Blair Singer Training Academy (USA)
 • Certified facilitator of “The Passion Test, Enlightened Alliances Training (USA)
 • Certified of “Train the Trainer for professionals”, Points of You Thailand

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

IMG_0080

ว่าที่นายก ส.บ.ม.ท. หนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย Pre-U Project

ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความเห็นที่มีต่อโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย Pre-U Project

Custom Size – 1

ผู้แทนมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้แทนมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

Web 1920 – 3

โค้ชเพื่อการรู้คิด สู่อาชีพในฝัน

ชื่อหลักสูตร โค้ชเพื่อการรู้คิด สู่อาชีพในฝัน

เนื้อหาการอบรม

 • ค้นหาคุณค่าภายในตนเอง
 • ฝึกทักษะกระบวนการโค้ชเอาชนะตนเอง
 • ถอดรหัส Role Model สู่อาชีพในฝัน
 • ทะลายกรอบความคิดสู่การลงมือทำ

วันเวลาการอบรม วันพุธที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร ปรารถนา แสงจันทร์ (โค้ชอัน)

ประวัติวิทยากร

 • โค้ช / ผู้เชี่ยวชาญการค้นหาศักยภาพแฝงลายนิ้วผิวมือ Expert Analysis Fingerprint สถาบัน NST 
 • โค้ชด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว มากกว่า 1,000 คน 
 • Master Coach จากสถาบัน Life University หลักสูตรจากสหรัฐอเมริกา
 • Certified Practitioner of timeline Therapy
 • Certified Hypnotherapist
 • Certified Master Practitioner of Master Therapeutic Coach of NLP
 • Points of You L.2 Practitioner ลิขสิทธิ์ประเทศอิสราเอล
 • Satir Family Therapy การทำจิตบำบัดโดยใช้ Satir Model

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

Web 1920 – 2

ค้นหาตัวตน ค้นพบคณะที่ใช่

ชื่อหลักสูตร ค้นหาตัวตน ค้นพบคณะที่ใช่

เนื้อหาการอบรม

 • กระบวนการค้นหา Role Model
 • ค้นหาตัวตนด้วยกระบวนการ MPS
 • รู้จักลักษณะ type ตนเองด้วย DISC
 • กลุ่มคณะที่เหมาะกับแต่ละ type  

วันเวลาการอบรม วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร ณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์ (โค้ชโบนัส)

ประวัติวิทยากร

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • Associate Certified Coach (ACC) ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) 
 • Certificate in ikigai Coaching ที่ สถาบันโค้ชไทย ร่วมกับ AI Thiland
 • คณะกรรมการสมาคมการโค้ช
 • Ceritified in DISC Trainer หลักสูตรจากองค์กร TryBe International ประเทศสิงคโปร์
 • ผ่านการอบรม Finding Your Life’s Purpose by Eckhart Tolle
 • ผ่านการอบรม Search Inside Yourself หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำนานาชาติ จุดกำเนิดจากบริษัท Google
 • ผ่านการอบรม Designing Your Life โดยหลักสูตรลิขสิทธิ์จาก Standford d.life
 • วิทยากรโครงการ Taro to School ค้นหาตัวตนสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต โดย Eduzones.com
 • วิทยากรโครงการ “You can do it : เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง” โดย มูลนิธิไทยคม

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

Web 1920 – 4

บุคลิกภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ชื่อหลักสูตร บุลิกภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เนื้อหาการอบรม

 • Image is first sight
 • เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าสนใจ
 • เรียนรู้มารยาทสากล
 • ทัศนคติที่ดีมีผลต่อภาพลักษณ์

วันเวลาการอบรม วันพุธที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร พรทิพย์ โชคชัยเจริญสิน (ครูทิพย์)

ประวัติวิทยากร

 • ผู้ก่อตั้ง Minding Image Thailand (MIT)
 • กรรมการบริหารสมาคมที่ปรึกษาภาพลักษณ์นานาชาติ (ประเทศไทย) AICI 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพสตรี
 • อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรพิเศษสถาบัน JOHN ROBERT POWERS
 • วิทยากรพิเศษสถาบัน THE NEW YOU 
 • ผ่านการรับรองที่ปรึกษาภาพลักษณ์ (Image Consultant) จากสถาบันในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียและการทดสอบมาตรฐานระดับสากล International Soft Skill (IITTI) ประเทศแคนาดา
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร Finishing Touch : Personality and Etiqutte Trainer ประเทศอังกฤษ
 • ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน CPD (Continuing Professional Development Accreditation) ประเทศอังกฤษ ว่าเป็นผู้มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

07_นำเสนอให้ได้ใจ#2_ครูเด่น

นำเสนออย่างไรให้ได้ใจคนฟัง

 

ชื่อหลักสูตร นำเสนออย่างไร ให้ได้ใจคนฟัง

เนื้อหาการอบรม

 • บริหารเสน่ห์ที่สร้างได้ง่ายที่สุด
 • เทคนิคการดึงดูดใจผู้ฟัง
 • กระบวนการพูดให้ได้ใจ
 • 3 องค์ประกอบสร้างพลังความสนใจ

วันเวลาการอบรม วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร อนุสรณ์ หนองนา (ครูเด่น)

ประวัติวิทยากร

 • ผู้อำนวยการสถาบันฟาและการสื่อสารแคป วิชั่น
 • CEO บริษัท ท็อป.ครี.เอท. จำกัด
 • ผู้ร่วมก่อตั้งและวิทยากรประจำโครงการ Dynamic School Thailand
 • คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการศึกษายกกำลังสอง กระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารให้กับบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 14 ปี อาทิ  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย, 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

08_ตั้งเป้าหมาย#2_อ.เบนซ์

ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้สำเร็จได้จริง

ชื่อหลักสูตร ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้สำเร็จได้จริง

เนื้อหาการอบรม

 • การสร้าง Visual Board
 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายด้วย SMART Goal
 • เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการลงมือทำทันที

วันเวลาการอบรม วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร ภัทรพงษ์ พลเสน (อ.เบนซ์)

ประวัติวิทยากร

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรและโค้ชที่ปรึกษาสมาคมรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ
 • นักวิเคราะห์งานพัฒนาธุรกิจฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • นักวิเคราะห์งานแผนกลยุทธ์การตลาด ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject